LID WORDEN

Algemene voorwaarden TotaalOnder1Dak

1 GELDIGHEIDSGEBIED

 1. Totaalonder1dak, Ossekop 3-B, 8911 LE, Leeuwarden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82140782(hierna: Totaalonder1dak) heeft als hoofddoel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod opdat het voor particulier en bedrijven KLANT/OPDRACHTGEVER) mogelijk is om via de website totaalonder1dak.nl (hierna: PLATFORM) op eenvoudige wijze bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vakspecialisten (hierna: VAKSPECIALIST) in te huren voor het verrichten van werkzaamheden (hierna: KLUSSEN). Het gebruik van ons platform alsook de overige diensten van Totaalonder1dak geschieden uitsluitend conform deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door Totaalonder1dak.
 3. Tenzij anders overeengekomen, gelden de Algemene Voorwaarden in de op het moment van registratie door de VAKSPECIALIST geldige, respectievelijk in de laatste hem schriftelijk medegedeelde, versie als juridisch kader voor het faciliteren bij de totstandkoming van (verdere) overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER.

2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

 1. VAKSPECIALIST staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert beroepshalve klussen/ herstelwerkzaamheden uit in de breedste zin van het woord bij particulieren en bedrijven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het voortdurend gebruik van het door Totaalonder1dak ter beschikking stellen van faciliteiten ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER inzake het verrichten van werkzaamheden en de commerciële afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen KLANT /OPDRACHTGEVER en VAKSPECIALIST door Totaalonder1dak.
 3. Betalingen van KLANT/OPDRACHTGEVER voor de verrichte werkzaamheden worden gefaciliteerd door Totaalonder1dak via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder (betalingsdienstaanbieder). KLANT/OPDRACHTGEVER betaalt altijd aan Totaalonder1dak via  iDeal of door bancaire overschrijving.

  5. Totaalonder1dak controleert de aanmelding en bevestigt per e-mail de registratie aan de VAKSPECIALIST nadat de controle is voltooid, waarbij tevens wordt medegedeeld dat het volledige gebruikersaccount bruikbaar is voor het ontvangen van klusaanvragen. Op dat moment komt tussen Totaalonder1dak en VAKSPECIALIST de gebruiksovereenkomst tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

  6. De VAKSPECIALIST machtigt Totaalonder1dak door het sluiten van de gebruiksovereenkomst tegelijkertijd als vertegenwoordiger met de bevoegdheid om namens VAKSPECIALIST overeenkomsten te sluiten en de VAKSPECIALIST te vertegenwoordigen richting KLANT/OPDRACHTGEVER. Voor het overige stemt de VAKSPECIALIST door het sluiten van de gebruiksovereenkomst er ook mee in dat de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens worden gedeeld met Totaalonder1dak

  3 SLUITING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST
 4. De VAKSPECIALIST verzoekt Totaalonder1dak gebruik te mogen maken van de faciliteiten van Totaalonder1dak (gebruiksovereenkomst) door akkoord te gaan met en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en door zich op het platform aan te melden en te registreren. Bij de aanmelding dient de VAKSPECIALIST de gegevens conform artikel 6 lid 1 waarheidsgetrouw te vermelden en de daar eventueel genoemde documenten in te dienen.
 5. Totaalonder1dak neemt via het platform, , telefonisch, per sms of per e-mail, aanvragen voor werkzaamheden van KLANT/OPDRACHTGEVER EN (klusaanvraag of aanbod) in ontvangst en sorteert de klusaanvraag op plaats, tijd en uit te voeren werkzaamheden.
 6. Totaalonder1dak faciliteert bij de klusaanvraag van de KLANT/OPDRACHTGEVER en zoekt geautomatiseerd geschikte VAKSPECIALIST en stuurt de klusaanvraag (in de regel per e-mail, sms, of telefonisch) door.


4 FACILITEREN

 1. De VAKSPECIALIST deelt Totaalonder1dak via het platform, telefonisch, per sms of e-mail mede of hij een klusaanvraag van een KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt. Indien een VAKSPECIALISTde klusaanvraag aanvaardt, wordt de klusaanvraag geblokkeerd voor iedere andere VAKSPECIALIST.
 2. Totaalonder1dak neemt namens de VAKSPECIALIST die als eerste de klusaanvraag heeft aanvaard het aanbod van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan, door de KLANT/OPDRACHTGEVER hier per e-mail over te informeren en de opdracht te bevestigen. Hiermee komt een overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKSPECIALIST en de KLANT/OPDRACHTGEVER tot stand.
 3. Totaalonder1dak is geen partij bij de overeenkomst tot werkzaamheden.
 4. De VAKSPECISLIST voert de met zijn KLANT/OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst tot werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKSPECIALIST.

   

5 OVERIGE PLICHTEN VAN Totaalonder1dak

 1. Totaalonder1dak is verplicht,
 2. a) het platform te beheren en de diensten van VAKSPECIALIST daar aan te bieden met de door hem of haar aangegeven specialisme(n) en locatie voor werkzaamheden;
 3. b) voortdurend een gebruikersaccount te beheren voor de VAKSPECIALIST, waarop de gesloten overeenkomst tot werkzaamheden die met behulp van de faciliteiten van Totaalonder1dak tot stand zijn gekomen inzichtelijk zijn.
 4. c) op de door de VAKSPECIALIST aangeboden specialisme(n) en locatie bijpassende klusaanvragen van de KLANT/OPDRACHTGEVER te versturen naar de VAKSPECIALIST;
 5. d) bij een toezegging van de VAKSPECIALIST aan de KLANT/OPDRACHTGEVER de klusaanvraag namens hem of haar aan te nemen;
 6. Totaalonder1dak stelt op basis van ingevoerde gegevens door VAKSPECIALIST facturen op voor de uitgevoerde werkzaamheden en regelt de verzending aan de KLANT/OPDRACHTGEVER.
 7. Totaalonder1dak bewerkt om boekingen en annuleringen van KLANT/OPDRACHTGEVER (daarbij staat het Totaalonder1dak vrij de KLANT/OPDRACHTGEVER eigen annuleringskosten in rekening te brengen). Indien de KLANT/OPDRACHTGEVER een afspraak voor werkzaamheden wenst te wijzigen of de boeking wil annuleren, stelt Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST hier onmiddellijk van op de hoogte per sms, e-mail, of telefoon.
 8. Totaalonder1dak neemt klachten van KLANT/OPDRACHTGEVER in ontvangst en stuurt ze door naar de VAKSPECIALIST, die deze kan controleren en eventueel op kan lossen. De VAKSPECIALIST licht Totaalonder1dak erover in wanneer een factuur wegens klachten niet dient te worden verzonden of de KLANT/OPDRACHTGEVER een creditnota dient te ontvangen. Ook staat het Totaalonder1dak vrij KLANT/OPDRACHTGEVER een passende oplossing te bieden en deze kosten in rekening te brengen bij de VAKSPECIALIST. Totaalonder1dak stelt de VAKSPECIALIST hiervan vooraf op de hoogte per e- mail, sms, of telefoon.

   

6 PLICHTEN VAN DE VAKSPECIALIST

 1. Bij de aanmelding op het platform verstuurt of verstrekt de VAKSPECIALIST de volgende gegevens/documenten aan Totaalonder1dak:
 2. a) geldige NAW-gegevens (bedrijfsnaam, voornaam achternaam, vestigingsadres, KvK en btw nummer)
 3. b) zijn/ haar specialisme(n) en plaats, c.q. mogelijke locaties van aangeboden werkzaamheden; c) e-mailadres, telefoonnummer;
 4. d) geldige en volledige bankgegevens;
 5. Totaalonder1dak heeft het recht referenties over werkzaamheden als VAKSPECIALIST – bijvoorbeeld van vroegere opdrachtgevers–te verlangen.
 6. Bij een wijziging van bovengenoemde gegevens is de VAKSPECIALIST verplicht Totaalonder1dak hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bevestigt de VAKSPECIALIST bij deze dat hij ervan op de hoogte is dat zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten er geen klusaanvragen kunnen worden doorgestuurd aan de VAKSPECIALIST.
 7. Na afronding van iedere klus verkregen via het PLATFORM van Totaalonder1dak stelt VAKSPECIALIST een factuur op voor de verrichte werkzaamheden. Een factuur bestaat uit het arbeidsloon voor gewerkte uren en het gebruikte materiaal. Na verzending draagt Totaalonder1dak zorg voor het correct afleveren van deze factuur bij KLANT/OPDRACHTGEVER via e-mail of post.
 8. Omdat de VAKSPECIALIST niet als werknemer in dienst staat van Totaalonder1dak, is de VAKSPECIALIST zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies en het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 9. Als VAKSPECIALIST ben je bij het aannemen van een klus verplichttot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
 10. Er bestaat voor VAKSPECIALIST geen verplichting tot aanvaarding van klusaanvragen. De VAKSPECIALIST machtigt Totaalonder1dak tot aanvaarding van klusaanvragen en overhandiging van de voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijke verklaringen volgens zijn instructies.
 11. De VAKSPECIALIST informeert Totaalonder1dak via het platform of telefonisch over wijzigingen op korte termijn met betrekking tot reeds geboekte werkzaamheden, in het bijzonder wanneer wordt verwacht dat deze vertraging oplopen, zodat Totaalonder1dak de KLANT/OPDRACHTGEVER onmiddellijk op de hoogte kan stellen.
 12. Indien werkzaamheden door toedoen van VAKSPECIALIST niet worden uitgevoerd of wanneer VAKSPECIALIST gedurende 2 dagen na uitvoeringsdatum geen factuur indient voor een geaccepteerde klusaanvraag brengt Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST een onherroepelijkstandaardbedrag (KLUSVERGOEDING) van €149,- (incl. BTW) in rekening wegens misgelopen inkomsten.
 13. De VAKSPECIALIST stemt in met de overlegging van zijn adres- en contactgegevens aan KLANT/OPDRACHTGEVER, voor zover deze uitdrukkelijk worden aangevraagd door KLANT/OPDRACHTGEVER, de aanvraag in verband staat met een geboekte opdracht en hier een aantoonbare reden voor is (bijvoorbeeld afhandelen van vorderingen jegens de VAKSPECIALIST).

7 ANNULEREN

 1. KLANT/OPDRACHTGEVER gaat met VAKSPECIASLIST een overeenkomst op afstand aan. Dit betekent dat KLANT/OPDRACHTGEVER de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Dit geldt niet indien:
 2. a) de klus volledig is afgerond binnen de bedenktermijn
 3. b) de aanvraag een spoedreparatie betreft. Onder spoed wordt verstaan een klus die binnen 48 uur na de aanvraag uitgevoerd dient te worden. Op PLATFORM worden deze klussen aangeboden onder de opties: SPOED en MORGEN.
 4. Indien een KLANT/OPDRACHTGEVER korter dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert en indien de VAKSPECIALIST reeds onderweg is naar locatie en KLANT/OPDRACHTGEVER niet thuis is heeft kan de VAKSPECIALIST aanspraak maken op annuleringskosten ter hoogte van de prijs van €30,-, indien en voor zover de KLANT/OPDRACHTGEVER dit via de betalingsdienstaanbieder heeft betaald. 
 5. Totaalonder1dak zal de betreffende vergoedingen namens VAKSPECIALIST bij de KLANT/OPDRACHTGEVER in rekening brengen, tenzij VAKSPECIALIST per ommegaande na mededeling van de annulering aan Totaalonder1dak anders aangeeft.

 8 COMMISSIE EN BETALINGEN

 1. Alle betalingen van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de VAKSPECIALIST voor de vergoeding van de werkzaamheden verlopen via Totaalonder1dak.
 2. De actuele prijzen voor werkzaamheden staan vermeld op het platform en worden bij elke klusaanvraag meegestuurd aan VAKSPECIALIST. De prijzen gelden per uur of indien zo aangegeven voor een vast tarief. Totaalonder1dak heeft het recht prijzen te actualiseren. Hierover dient Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST tijdig te informeren. Het staat VAKSPECIALIST daarna vrij om te beslissen om al dan niet werkzaamheden (ofwel klusaanvraag) tegen de geactualiseerde prijs aan te nemen. Indien KLANT/OPDRACHTGEVER een prijsindicatie voor de geplande werkzaamheden wenst te ontvangen staat het VAKSPECIALIST vrij om naar eigen inzicht een totaalprijs met KLANT/OPDRACHTGEVER af te stemmen.
 3. Totaalonder1dak ontvangt voor het faciliteren bij de totstandkoming van overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en VAKSPECIALIST en de uitgevoerde diensten een commissie van de VAKSPECIALIST. De commissie bedraagt 5% over het totaal gefactureerde bedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Totaalonder1dak is gerechtigd ten laste van VAKSPECIALIST  commissie in te houden over de - conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden door KLANT/OPDRACHTGEVER - betaalde vergoedingen/annuleringskosten.
 5. Totaalonder1dak hanteert een systeem van 'reversed billing'. Na afronding van iedere klus (klusaanvraag) stuurt Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST  per e-mail of in de daardoor ontwikkelde applicatie een specificatie van de vergoeding die VAKSPECIALIST ontvangt voor de afgeronde klus. Totaalonder1dak zal het door de KLANT/OPDRACHTGEVER betaalde bedrag in bewaring houden voor de VAKSPECIALIST. De uitbetaling van de door de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de betalingsdienstaanbieder betaalde vergoedingen vindt in de regel tweemaal per maand plaats.
 6. De eerste uitbetalingsperiode valt doorgaans op de 15e dag van de maand, de tweede uitbetalingsperiode valt op de laatste dag van de maand.
 7. Totaalonder1dak houdt betalingen voor werkzaamheden in bewaring voor een periode van tenminste 14 dagen, waarin KLANT/OPDRACHTGEVER zich kan melden met klachten over de verrichte werkzaamheden. Dit houdt in dat klussen die zijn gefactureerd tussen de 1e en 15e van de maand worden uitgekeerd op laatste dag van de maand. Klussen die zijn gefactureerd tussen de 15e en laatste dag van de maand worden uitgekeerd op de 15e van de volgende maand.
 8. Totaalonder1dak betaalt de VAKSPECIALIST de door KLANT/OPDRACHTGEVER betaalde vergoedingen minus de commissie van Totaalonder1dak uit. De service fee die KLANT/OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan Totaalonder1dak betaalt maakt geen onderdeel uit van de vergoeding waar VAKSPECIALIST rechten aan kan ontlenen.
 9. Indien de overeengekomen klusafspraak tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER niet wordt uitgevoerd zonder aankondiging van VAKSPECIALIST voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden, en de KLANT/OPDRACHTGEVER daarom niet betaalt, heeft Totaalonder1dak recht op de volledige commissie.
 10. Indien VAKSPECIALIST minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht annuleert door een omstandigheid die de VAKSPECIALIST kan worden toegerekend, heeft Totaalonder1dak recht op de volledige commissie. Hetzelfde geldt voor het geval dat de KLANT/OPDRACHTGEVER weigert te betalen op grond van een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of een klacht indient over de communicatie/ handelen van de VAKSPECIALIST.
 11. De VAKSPECIALIST is verantwoordelijk voor het innen van niet betaalde vergoedingen, hoewel Totaalonder1dak het gehele incassoproject op zich neemt indien na afronding van de werkzaamheden VAKSPECIALIST een handtekening van KLANT/OPDRACHTGEVER heeft ontvangen en er geen klachten binnen zijn gekomen omtrent de werkzaamheden.
 12. De door VAKSPECIALIST aan Totaalonder1dak te betalen commissie en/of in rekening gebrachte gederfde commissie kan worden ingehouden op de te ontvangen uitbetaling van VAKSPECIALIST. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de klus en/of bij niet op komen dagen en/of gebrekkige uitvoering van de klus zal een onherroepelijkstandaardbedrag (KLUSVERGOEDING) van €149,- wegens gederfde commissie aan VAKSPECIALIST in rekening worden gebracht.

9 COMPENSATIE

 1. Indien de VAKSPECIALIST verdere werkzaamheden van welke aard dan ook wil leveren aan een KLANT/OPDRACHTGEVER (of door een KLANT/OPDRACHTGEVER wordt gevraagd deze te leveren) waarvoor de VAKSPECIALIST de afgelopen 24 maanden nog een opdracht heeft gekregen via Totaalonder1dak, wijst de VAKSPECIALIST KLANT/OPDRACHTGEVER erop dat hiervoor een klusaanvraag via Totaalonder1dak vereist is. VAKSPECIALIST dient Totaalonder1dak hierover direct te informeren waarna de bevestiging van de klus direct op naam van de VAKSPECIALIST wordt gezet.
 2. Indien de VAKSPECIALIST nieuwe aanvragen voor werkzaamheden van een via Totaalonder1dak gerelateerde KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt die niet via het platform worden afgewikkeld, heeft Totaalonder1dak recht op betaling van een redelijke compensatie voor de commissiederving ter hoogte van 1000 euro exclusief btw.
 3. Indien de VAKSPECIALIST werkzaamheden (of een deel van de werkzaamheden) buiten Totaalonder1dak om in rekening brengt bij een KLANT/OPDRACHTGEVER, heeft Totaalonder1dak recht op betaling van een redelijke compensatie voor de commissiederving ter hoogte van 1000 euro exclusief btw.

10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Totaalonder1dak is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKSPECIALIST en/of de KLANT/OPDRACHTGEVER.
 2. Voor het overige is Totaalonder1dak conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet- contractuele plichten door Totaalonder1dak. Totaalonder1dak is echter alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is Totaalonder1dak alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform als VAKSPECIALIST.
 3. De pagina’s op de website van Totaalonder1dak bevatten links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud Totaalonder1dak mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.
 4. VAKSPECIALIST verbindt zich voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden met de KLANT/OPDRACHTGEVER en/of gebruiksovereenkomst met Totaalonder1dak uitdrukkelijk niet tot het sluiten van een arbeidscontract met Totaalonder1dak. De inhoud van de overeenkomst tot werkzaamheden wordt overeengekomen tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER.

11 BEËINDIGING

 1. De gebruiksovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, loopt voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden; een mededeling per e-mail is voldoende.
 2. Indien de gebruiksovereenkomst door Totaalonder1dak wordt opgezegd in verband met aan VAKSPECIALIST toerekenbare omstandigheden, is Totaalonder1dak gerechtigd om de eventueel nog lopende boekingen, c.q. overeenkomst tot werkzaamheden van de betreffende VAKSPECIALIST met KLANT/OPDRACHTGEVER namens VAKSPECIALIST te annuleren.
 3. Indien de gebruiksovereenkomst door VAKSPECIALIST om ongeacht welke reden wordt opgezegd, dan is Totaalonder1dak onherroepelijk gerechtigd om voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen de overeenkomst tot werkzaamheden namens VAKSPECIALIST per direct op te zeggen en KLANT/OPDRACHTGEVER daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Totaalonder1dak heeft het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKSPECIALIST te staken als deze meer dan een maand geen klusaanvragen accepteert. Op verzoek van de VAKSPECIALIST kan de toezending ieder moment weer hervat worden.
 5. Totaalonder1dak heeft verder het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKSPECIALIST te staken indien:
 6. a) een KLANT/OPDRACHTGEVER zich meermalen heeft beklaagd over de door VAKSPECIALIST verrichte werkzaamheden
 7. b) het gemiddelde van de KLANT/OPDRACHTGEVER beoordelingen voor VAKSPECIALIST uitkomt onder de norm die Totaalonder1dak stelt van tenminste 3,5 sterren op basis van een 5 sterren systeem
 8. c) VAKSPECIALIST zich niet houdt aan de afspraken zoals opgeschreven in deze Algemene Voorwaarden. Verwijdering van het platform betekent nog steeds dat alle genoemde artikelen van toepassing zijn.
 9. d) zich andere omstandigheden voordoen die naar oordeel van Totaalonder1dak onacceptabel zijn

12 SLOTBEPALINGEN

 1. De VAKSPECIALIST gaat ermee akkoord dat Totaalonder1dak tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst met de VAKSPECIALIST en tot zes maanden erna per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het PLATFORM te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.
 2. De VAKSPECIALIST heeft gedurende de looptijd van de samenwerking het recht andere opdrachten voor niet via Totaalonder1dak verkregen KLANT/OPDRACHTGEVER en uit te voeren, ook zonder dat Totaalonder1dak hiervan op de hoogte is.
 3. De partijen zijn verplicht de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De VAKSPECIALIST gebruikt de persoonsgegevens van de KLANT/OPDRACHTGEVER die in het kader van een boekingsaanvraag met hem worden gedeeld, uitsluitend voor de nakoming van de betreffende gesloten overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en Totaalonder1dak.
 4. Totaalonder1dak en de VAKSPECIALIST behandelen gegevens van KLANT/OPDRACHTGEVER EN, procedures, door de partijen te leveren diensten en de commissie (ook na beëindiging van de samenwerking) streng vertrouwelijk, indien en voor zover ze niet conform wettelijke voorschriften of contractuele afspraken verplicht zijn respectievelijk het recht hebben deze te delen.
 5. Totaalonder1dak behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden worden bij iedere klusaanvraag beschikbaar gesteld aan de VAKSPECIALIST door middel van een link. Indien de VAKSPECIALIST niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.
 6. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst

 

Gebruiksvoorwaarden
Wizard Logo

Welkom bij de TotaalOnder1Dak Solar Calculator

Kies een beoordelingstype & voer je naam in

Icon

Snel

Icon

Grondiger

Thanks !

Wat beschrijft jou het beste? (kies er één)

Ik wil zonne-energie voor mijn woonhuis

Ik wil zonne-energie voor mijn bedrijf

Hi ,
Wat motiveert je, behalve geld besparen op je energierekening, nog meer om op zonne-energie over te stappen? (kies er één uit)

Icon

Duurzamer leven

Icon

Gebruik meer elektriciteit
(bijv. AC/apparaten)

Icon

Angst voor storingen
(bijv. stroomnet uitval)

Icon

Profiteer van de voordelen
van Zonne-energie

Wat beschrijft je het beste?

Icon

Ik ben gepensioneerd of droom van pensionering

Icon

Ik heb net mijn eerste huis gekocht

Icon

Ik ben klaar om aan mijn carrière/gezin te beginnen

Icon

Mijn kinderen zitten op school

Vul het lege veld in. "Bij het kiezen van een zonnepartner moet ik de beste            krijgen."
(kies er één)

Icon

Garantie

Icon

Waarde

Icon

Technologie

Icon

Firma

Bedankt !
We bouwen je zonne-persona op.

Nu is het tijd om de perfecte systeemgrootte voor jouw woning te berekenen en uit te zoeken hoeveel je kunt besparen als je op zonne-energie overstapt.

Wizard Logo

De TotaalOnder1Dak Solar Wizard

is je systeemgrootte aan het berekenen

Om je gemiddelde energierekening te dekken, heb je nodig:

Panel

 • Beperkte ruimte op het dak
 • Zwaar beschaduwd dak
 • Financiële beperkingen/budget

 • Elektrisch voertuig toevoegen
 • Wens om extra AC/verwarming te gebruiken
 • Geplande woningrenovatie/uitbreiding

Aantal panelen:

Systeemgrootte:

Batterij:

Hoe ben je van plan je systeem aan te schaffen?

Icon

Aankoop in contanten

Icon

Financiering

Aantal panelen:

Systeemgrootte:

Batterij:


Aantal panelen:

System size:

Batterij:

Bedankt !

Laat ons weten hoe je graag wilt dat we met je communiceren. Je kunt ook een foto van je energierekening en je zonnepaneel uploaden, zodat we je mogelijkheden kunnen beoordelen.

Alle persoonlijke informatie is vertrouwelijk.

De volgende bestandstypen zijn toegestaan: jpg, jpeg, png, bmp, pdf, gif.
De bestandsgrootte moet minder zijn dan 5MB.

Wizard Logo

Dank je voor het gebruik van de TotaalOnder1Dak Clean Energy Wizard.
Gegevens succesvol ingediend.

Hartelijk dank

Je Solar Coach zal spoedig contact met je opnemen.

Stap 1/

Thanks !

Wat beschrijft jou het beste? (kies er één)

Ik wil zonne-energie voor mijn woonhuis

Ik wil zonne-energie voor mijn bedrijf

Bedankt !
We bouwen je zonne-persona op.

Nu is het tijd om de perfecte systeemgrootte voor jouw woning te berekenen en uit te zoeken hoeveel je kunt besparen als je op zonne-energie overstapt.

Wizard Logo

De TotaalOnder1Dak Solar Wizard

is je systeemgrootte aan het berekenen

Om je gemiddelde energierekening te dekken, heb je nodig:

Panel

 • Beperkte ruimte op het dak
 • Zwaar beschaduwd dak
 • Financiële beperkingen/budget

 • Elektrisch voertuig toevoegen
 • Wens om extra AC/verwarming te gebruiken
 • Geplande woningrenovatie/uitbreiding

Aantal panelen:

Systeemgrootte:

Batterij:

Hoe ben je van plan je systeem aan te schaffen?

Icon

Aankoop in contanten

Icon

Financiering

Aantal panelen:

Systeemgrootte:

Batterij:


Aantal panelen:

System size:

Batterij:

Bedankt !

Laat ons weten hoe je graag wilt dat we met je communiceren. Je kunt ook een foto van je energierekening en je zonnepaneel uploaden, zodat we je mogelijkheden kunnen beoordelen.

Alle persoonlijke informatie is vertrouwelijk.

De volgende bestandstypen zijn toegestaan: jpg, jpeg, png, bmp, pdf, gif.
De bestandsgrootte moet minder zijn dan 5MB.

Wizard Logo

Dank je voor het gebruik van de TotaalOnder1Dak Clean Energy Wizard.
Gegevens succesvol ingediend.

Hartelijk dank

Je Solar Coach zal spoedig contact met je opnemen.

Stap 1/