Algemene voorwaarden

1 GELDIGHEIDSGEBIED
 1. Totaalonder1dak, Ossekop 3-B, 8911 LE, Leeuwarden, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82140782(hierna: Totaalonder1dak) heeft als hoofddoel het bij elkaar brengen van vraag en aanbod opdat het voor particulier en bedrijven KLANT/OPDRACHTGEVER) mogelijk is om via de website totaalonder1dak.nl (hierna: PLATFORM) op eenvoudige wijze bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vakspecialisten (hierna: VAKSPECIALIST) offerteaanvragen te ontvangen voor het verrichten van werkzaamheden (hierna: KLUSSEN). Het gebruik van ons platform alsook de overige diensten van Totaalonder1dak geschieden uitsluitend conform deze Algemene Voorwaarden.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door Totaalonder1dak.
 3. Tenzij anders overeengekomen, gelden de Algemene Voorwaarden in de op het moment van registratie door de VAKSPECIALIST geldige, respectievelijk in de laatste hem schriftelijk medegedeelde, versie als juridisch kader voor het faciliteren bij de totstandkoming van (verdere) overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER.
2 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
 1. VAKSPECIALIST staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert beroepshalve klussen/ herstelwerkzaamheden uit in de breedste zin van het woord bij particulieren en bedrijven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het voortdurend gebruik van het door Totaalonder1dak ter beschikking stellen van faciliteiten ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER inzake het verrichten van werkzaamheden en de commerciële afwikkeling van dergelijke overeenkomsten tussen KLANT /OPDRACHTGEVER en VAKSPECIALIST door Totaalonder1dak.
 3. Betalingen van KLANT/OPDRACHTGEVER voor de verrichte werkzaamheden worden gefaciliteerd door VAKSPECIALIST. KLANT/OPDRACHTGEVER betaalt altijd aan VAKSPECIALIST via door VAKSPECIALIST gekozen betaalmethode. Totaalonder1dak faciliteert de betalingen voor de verrichte werkzaamheden alleen wanneer dit uitdrukkelijk vooraf wordt aangegeven en/of wanneer Totaalonder1dak de hoofdaannemer is.  5. Totaalonder1dak controleert de aanmelding en bevestigt per e-mail de registratie aan de VAKSPECIALIST nadat de controle is voltooid, waarbij tevens wordt medegedeeld dat het volledige gebruikersaccount bruikbaar is voor het ontvangen van klusaanvragen. Op dat moment komt tussen Totaalonder1dak en VAKSPECIALIST de gebruiksovereenkomst tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 6. De VAKSPECIALIST machtigt Totaalonder1dak door het sluiten van de gebruiksovereenkomst tegelijkertijd als vertegenwoordiger met de bevoegdheid om namens VAKSPECIALIST te communiceren omtrent inkomende offerteaanvragen en de VAKSPECIALIST te vertegenwoordigen richting KLANT/OPDRACHTGEVER. Voor het overige stemt de VAKSPECIALIST door het sluiten van de gebruiksovereenkomst er ook mee in dat de voor de eindcontrole en oplevering van een uitgevoerde klus benodigde gegevens worden gedeeld met Totaalonder1dak. 3 SLUITING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST
 4. De VAKSPECIALIST verzoekt Totaalonder1dak gebruik te mogen maken van de faciliteiten van Totaalonder1dak (gebruiksovereenkomst) door akkoord te gaan met en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en door zich op het platform aan te melden en te registreren. Bij de aanmelding dient de VAKSPECIALIST de gegevens conform artikel 6 lid 1 waarheidsgetrouw te vermelden en de daar eventueel genoemde documenten in te dienen.
 5. Totaalonder1dak neemt via het platform, , telefonisch, per sms of per e-mail, aanvragen voor werkzaamheden van KLANT/OPDRACHTGEVER EN (klusaanvraag of aanbod) in ontvangst en sorteert de klusaanvraag op plaats, tijd en uit te voeren werkzaamheden.
 6. Totaalonder1dak faciliteert bij de klusaanvraag van de KLANT/OPDRACHTGEVER en zoekt PERSOONLIJK een geschikte VAKSPECIALIST en stuurt de klusaanvraag (in de regel per e-mail, sms, of telefonisch) door.
4 FACILITEREN
 1. De VAKSPECIALIST deelt Totaalonder1dak via het platform, telefonisch, per sms of e-mail mede of hij een klusaanvraag van een KLANT/OPDRACHTGEVER aanvaardt. Indien een VAKSPECIALIST de klusaanvraag aanvaardt, wordt de klusaanvraag geblokkeerd voor iedere andere VAKSPECIALIST.
 2. Totaalonder1dak neemt namens de VAKSPECIALIST die als eerste de klusaanvraag heeft aanvaard het aanbod van de KLANT/OPDRACHTGEVER in behandeling, door de KLANT/OPDRACHTGEVER hier per e-mail over te informeren en de klusaanvraag te bevestigen. Na akkoord van VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER komt een overeenkomst tot werkzaamheden tussen VAKSPECIALIST en de KLANT/OPDRACHTGEVER tot stand.
 3. Totaalonder1dak is geen partij bij de overeenkomst tot werkzaamheden.
 4. De VAKSPECISLIST voert de met zijn KLANT/OPDRACHTGEVER gesloten overeenkomst tot werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKSPECIALIST.
5 OVERIGE PLICHTEN VAN Totaalonder1dak
 1. Totaalonder1dak is verplicht,
 2. a) het platform te beheren en de diensten van VAKSPECIALIST daar aan te bieden met de door hem of haar aangegeven specialisme(n) en locatie voor werkzaamheden;
 3. b) voortdurend een gebruikersaccount te beheren voor de VAKSPECIALIST, waarop de gesloten overeenkomst tot werkzaamheden die met behulp van de faciliteiten van Totaalonder1dak tot stand zijn gekomen inzichtelijk zijn.
 4. c) op de door de VAKSPECIALIST aangeboden specialisme(n) en locatie bijpassende klusaanvragen van de KLANT/OPDRACHTGEVER te versturen naar de VAKSPECIALIST;
 5. d) bij een toezegging van de VAKSPECIALIST aan de KLANT/OPDRACHTGEVER de klusaanvraag namens hem of haar in behandeling te nemen;
 6. Totaalonder1dak stelt op basis van ingevoerde gegevens door VAKSPECIALIST afgeronde kluskaarten op voor de uitgevoerde werkzaamheden en regelt de verzending aan de KLANT/OPDRACHTGEVER.
 7. Totaalonder1dak  communiceert na elke afronding naar KLANT/OPDRACHTGEVER of de uitgevoerde werkzaamheden naar tevredenheid zijn voldaan en vraagt de KLANT/OPDRACHTGEVER om een review achter te laten op de uitgevoerde klus in de daarbij horende afgeronde kluskaart.
 8. Totaalonder1dak verwerkt om boekingen en annuleringen van KLANT/OPDRACHTGEVER (daarbij staat het Totaalonder1dak vrij de KLANT/OPDRACHTGEVER eigen annuleringskosten in rekening te brengen). Indien de KLANT/OPDRACHTGEVER een afspraak voor werkzaamheden wenst te wijzigen of de boeking wil annuleren, stelt Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST hier onmiddellijk van op de hoogte per sms, e-mail, of telefoon.
 9. Totaalonder1dak neemt klachten van KLANT/OPDRACHTGEVER in ontvangst en stuurt ze door naar de VAKSPECIALIST, die deze kan controleren en eventueel op kan lossen. De VAKSPECIALIST licht Totaalonder1dak erover in wanneer VAKSPECIALIST een factuur wegens klachten niet heeft verzonden of de KLANT/OPDRACHTGEVER een creditnota ontvangt van VAKSPECIALIST. Ook staat het Totaalonder1dak vrij KLANT/OPDRACHTGEVER een passende oplossing voor te stellen en deze door te sturen naar de VAKSPECIALIST. Totaalonder1dak stelt de VAKSPECIALIST hiervan vooraf op de hoogte per e- mail, sms, of telefoon.
6 PLICHTEN VAN DE VAKSPECIALIST
 1. Bij de aanmelding op het platform verstuurt of verstrekt de VAKSPECIALIST de volgende gegevens/documenten aan Totaalonder1dak:
 2. a) geldige NAW-gegevens (bedrijfsnaam, voornaam achternaam, vestigingsadres, KvK en btw nummer)
 3. b) zijn/ haar specialisme(n) en plaats, c.q. mogelijke locaties van aangeboden werkzaamheden; c) e-mailadres, telefoonnummer;
 4. d) geldige en volledige bankgegevens;
 5. Totaalonder1dak heeft het recht referenties over werkzaamheden als VAKSPECIALIST – bijvoorbeeld van vroegere opdrachtgevers–te verlangen.
 6. Bij een wijziging van bovengenoemde gegevens is de VAKSPECIALIST verplicht Totaalonder1dak hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bovendien bevestigt de VAKSPECIALIST bij deze dat hij ervan op de hoogte is dat zonder overlegging van de gevraagde gegevens en documenten er geen klusaanvragen kunnen worden doorgestuurd aan de VAKSPECIALIST.
 7. Na afronding van iedere klus verkregen via het PLATFORM van Totaalonder1dak stelt VAKSPECIALIST een factuur op voor de verrichte werkzaamheden. Een factuur bestaat uit het arbeidsloon voor gewerkte uren en het gebruikte materiaal en/of (vierkante)meter prijzen. VAKSPECIALIST stuurt deze factuur naar KLANT/OPDRACHTGEVER EN Totaalonder1dak. Verzending van deze factuur kan via e-mail of post. VAKSPECIALIST draagt zorg voor het correct afleveren van deze factuur bij KLANT/OPDRACHTGEVER via e-mail of post. Totaalonder1dak bewaart de ontvangen factuur alleen voor berekening van de met VAKSPECIALIST afgesproken staffelprijs voor eigen administratie.
 8. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk voor fouten in de factuur. Op de factuur moeten tenminste de volgende regels zichtbaar zijn (de rest mag eventueel zwart worden gekleurd);
  1. NAW-gegevens KLANT/OPDRACHTGEVER
  2. Totaalprijs van de factuur exclusief BTW
  3. Totaalprijs van de factuur inclusief BTW
 9. Omdat de VAKSPECIALIST niet als werknemer in dienst staat van Totaalonder1dak, is de VAKSPECIALIST zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van belastingen en premies en het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 10. Als VAKSPECIALIST ben je bij het aannemen van een klus verplicht tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.
 11. Er bestaat voor VAKSPECIALIST geen verplichting tot aanvaarding van klusaanvragen. De VAKSPECIALIST machtigt Totaalonder1dak tot aanvaarding van klusaanvragen en overhandiging van de voor de afwikkeling van de opdracht noodzakelijke verklaringen volgens zijn instructies.
 12. De VAKSPECIALIST informeert Totaalonder1dak via het platform of telefonisch over wijzigingen op korte termijn met betrekking tot reeds geboekte werkzaamheden, in het bijzonder wanneer wordt verwacht dat deze vertraging oplopen, zodat Totaalonder1dak de KLANT/OPDRACHTGEVER onmiddellijk op de hoogte kan stellen.
 13. Indien werkzaamheden door toedoen van VAKSPECIALIST niet worden uitgevoerd terwijl deze wel zijn aangenomen door VAKSPECIALIST en de KLANT/OPDRACHTGEVER hier niet over informeert of wanneer VAKSPECIALIST gedurende 30 dagen na uitvoeringsdatum geen factuur indient voor een geaccepteerde klusaanvraag brengt Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST een onherroepelijk standaardbedrag (t.w.v. de afgesproken staffel horende bij de klus) (excl. BTW) in rekening wegens misgelopen inkomsten en meerwerk door het zoeken naar een nieuwe geschikte vakspecialist.
 14. De VAKSPECIALIST stemt in met de overlegging van zijn adres- en contactgegevens aan KLANT/OPDRACHTGEVER, voor zover deze uitdrukkelijk worden aangevraagd door KLANT/OPDRACHTGEVER, de aanvraag in verband staat met een geboekte opdracht en hier een aantoonbare reden voor is (bijvoorbeeld afhandelen van vorderingen jegens de VAKSPECIALIST).
7 ANNULEREN
 1. KLANT/OPDRACHTGEVER gaat met VAKSPECIASLIST een overeenkomst op afstand aan. Dit betekent dat KLANT/OPDRACHTGEVER de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van bevestiging zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Dit geldt niet indien:
 2. a) de klus volledig is afgerond binnen de bedenktermijn
 3. b) de aanvraag een spoedreparatie betreft. Onder spoed wordt verstaan een klus die binnen 48 uur na de aanvraag uitgevoerd dient te worden. Op PLATFORM worden deze klussen aangeboden onder de opties: SPOED en MORGEN.
 4. Indien een KLANT/OPDRACHTGEVER korter dan 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden annuleert en indien de VAKSPECIALIST reeds onderweg is naar locatie en KLANT/OPDRACHTGEVER niet thuis is kan de VAKSPECIALIST aanspraak maken op annuleringskosten ter hoogte van de prijs van €45,-, indien en voor zover de KLANT/OPDRACHTGEVER dit via de betalingsdienstaanbieder van Totaalonder1dak heeft betaald. Of wanneer Totaalonder1dak hoofdaannemer is.
 5. Totaalonder1dak zal de betreffende vergoedingen namens VAKSPECIALIST bij de KLANT/OPDRACHTGEVER in rekening brengen, tenzij VAKSPECIALIST per ommegaande na mededeling van de annulering aan Totaalonder1dak anders aangeeft.
 8 COMMISSIE EN BETALINGEN
 1. Alle betalingen van de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de VAKSPECIALIST voor de vergoeding van de werkzaamheden verlopen via VAKSPECIALIST.
 2. De actuele prijzen voor onze service fee staan vermeld op het platform en worden bij elke klusaanvraag meegestuurd aan VAKSPECIALIST. De prijzen gelden per percentage of indien zo aangegeven voor een vast staffeltarief. Totaalonder1dak heeft het recht prijzen te actualiseren. Hierover dient Totaalonder1dak de VAKSPECIALIST tijdig te informeren. Het staat VAKSPECIALIST daarna vrij om te beslissen om al dan niet offerteaanvraag tegen de geactualiseerde prijs aan te nemen. Indien KLANT/OPDRACHTGEVER een prijsindicatie voor de geplande werkzaamheden wenst te ontvangen staat het VAKSPECIALIST vrij om naar eigen inzicht een totaalprijs met KLANT/OPDRACHTGEVER af te stemmen.
 3. Totaalonder1dak ontvangt voor het faciliteren bij de totstandkoming van overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en VAKSPECIALIST en de uitgevoerde diensten een commissie of vast staffeltarief van de VAKSPECIALIST. De commissie bedraagt 5% van het totaal gefactureerde bedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden over alle spoedklussen en alle klussen die binnen staffel 1 van €0,- tot €200,- vallen.  
 4. Totaalonder1dak ontvangt deze commissie of service fee (staffelprijs) alleen na afronding van een klus. Totaalonder1dak zal nooit een commissie rekenen of staffeltarief over offerteaanvragen die nog niet zijn uitgevoerd door VAKSPECIALIST.
 5. Totaalonder1dak hanteert de volgende vaste prijsstaffel exclusief btw als service fee bij klussen met een totaal gefactureerd bedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden boven de €200,- exclusief BTW met een maximum van €6000,-;
 6. Staffel 1: 0-125            €10,-                            per uitgevoerde klus Staffel 2: 125-250        €12,50,-                       per uitgevoerde klus Staffel 3: 250-500        €15,-                            per uitgevoerde klus Staffel 4: 500-1000      €50,-                            per uitgevoerde klus Staffel 5: 1000/1500    €75,-                            per uitgevoerde klus Staffel 6: 1500/2000    €100,-                          per uitgevoerde klus Staffel 7: 2000/2500    €125,-                          per uitgevoerde klus Staffel 8: 2500/3000    €150,-                          per uitgevoerde klus Staffel 9: 3000/3500    €175,-                          per uitgevoerde klus Staffel 10: 3500/4000/ €200,-                         per uitgevoerde klus Staffel 11: 4000/4500/ €225,-                         per uitgevoerde klus Staffel 12: 4500/5000/ €250,-                         per uitgevoerde klus Staffel 13: 5000/5500/ €275,-                         per uitgevoerde klus Staffel 14: 5500/6000/ €300,-                         per uitgevoerde klus Boven de 6000   3% per uitgevoerde klus
 7. Totaalonder1dak is gerechtigd ten laste van VAKSPECIALIST commissie in te houden over de – conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden door KLANT/OPDRACHTGEVER – betaalde vergoedingen/annuleringskosten.
 8. Totaalonder1dak stuurt NA afronding van iedere klus (klusaanvraag) de VAKSPECIALIST per e-mail of in de daardoor ontwikkelde applicatie een factuur van de commissie/service fee die VAKSPECIALIST ontvangt NA de afgeronde klus. De uitbetaling van de door de KLANT/OPDRACHTGEVER aan de VAKSPECIALIST factuur voor de werkzaamheden is de verantwoordelijkheid van de VAKSPECIALIST. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk voor niet of te laat betaalde facturen aan VAKSPECIALIST door KLANT/OPDRACHTGEVER.
 9. Facturen die KLANT/OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan Totaalonder1dak betaalt maakt geen onderdeel uit van de vergoeding waar VAKSPECIALIST rechten aan kan ontlenen.
 10. De VAKSPECIALIST is verantwoordelijk voor het innen van niet betaalde vergoedingen.
 11. Wanneer Totaalonder1dak als hoofdaannemer optreedt neemt Totaalonder1dak het gehele incassoproject op zich, indien na afronding van de werkzaamheden VAKSPECIALIST een handtekening van KLANT/OPDRACHTGEVER heeft ontvangen en er geen klachten binnen zijn gekomen omtrent de werkzaamheden.
 12. Wanneer Totaalonder1dak als hoofdaannemer optreedt zal de door VAKSPECIALIST aan Totaalonder1dak te betalen commissie en/of in rekening gebrachte gederfde commissie komen te vervallen. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de klus en/of bij niet op komen dagen en/of gebrekkige uitvoering van de klus zal er wel een onherroepelijk standaardbedrag (KLUSVERGOEDING) van €149,- exclusief BTW wegens gederfde commissie aan VAKSPECIALIST in rekening worden gebracht.
9 COMPENSATIE
 1. Indien de VAKSPECIALIST verdere werkzaamheden van welke aard dan ook wil leveren aan een KLANT/OPDRACHTGEVER (of door een KLANT/OPDRACHTGEVER wordt gevraagd deze te leveren) waarvoor de VAKSPECIALIST de afgelopen 12 maanden nog een offerteaanvraag heeft gekregen via Totaalonder1dak, wijst de VAKSPECIALIST, KLANT/OPDRACHTGEVER erop dat hiervoor een klusaanvraag via Totaalonder1dak vereist is. VAKSPECIALIST dient Totaalonder1dak hierover direct te informeren waarna de bevestiging van de klus direct op naam van de VAKSPECIALIST wordt gezet.
 2. Totaalonder1dak hanteert een ‘gun factor’ omtrent nieuwe aanvragen via een Totaalonder1dak gerelateerde KLANT/OPDRACHTGEVER. Deze ‘gun factor’ komt tot stand wanneer Totaalonder1dak en VAKSPECIALIST een samenwerking op basis van vertrouwen zijn aangegaan in de vorm van een betaald lidmaatschap. Totaalonder1dak kent offerteaanvragen toe aan VAKSPECIALIST, Totaalonder1dak verwacht hierbij een commitment van 12 maanden waarbij VAKSPECIALIST de KLANT/OPDRACHTGEVER erop wijst klusaanvragen via Totaalonder1dak in te dienen. 
 3. Totaalonder1dak hanteert geen betaling van compensatie voor de inkomstenderving voor overtreding van de ‘gun factor’ maar zal dit wel mee nemen in het toekennen van toekomstige klussen aan VAKSPECIALIST.
10 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Totaalonder1dak is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden door de VAKSPECIALIST en/of de KLANT/OPDRACHTGEVER.
 2. Voor het overige is Totaalonder1dak conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van contractuele en niet- contractuele plichten door Totaalonder1dak. Totaalonder1dak is echter alleen aansprakelijk voor schadevergoeding – ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is Totaalonder1dak alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een schending van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform als VAKSPECIALIST.
 3. De pagina’s op de website van Totaalonder1dak bevatten links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud Totaalonder1dak mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. Totaalonder1dak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.
 4. VAKSPECIALIST verbindt zich voor de uitvoering van de overeenkomst tot werkzaamheden met de KLANT/OPDRACHTGEVER en/of gebruiksovereenkomst met Totaalonder1dak uitdrukkelijk niet tot het sluiten van een arbeidscontract met Totaalonder1dak. De inhoud van de overeenkomst tot werkzaamheden wordt overeengekomen tussen VAKSPECIALIST en KLANT/OPDRACHTGEVER.
11 BEËINDIGING
 1. De gebruiksovereenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, loopt voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen te allen tijde per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden; een mededeling per e-mail is voldoende of via de opzeg link in je Totaalonder1dak account.
 2. Indien de gebruiksovereenkomst door Totaalonder1dak wordt opgezegd in verband met aan VAKSPECIALIST toerekenbare omstandigheden, is Totaalonder1dak gerechtigd om de eventueel nog lopende boekingen, c.q. overeenkomst tot werkzaamheden van de betreffende VAKSPECIALIST met KLANT/OPDRACHTGEVER namens VAKSPECIALIST te annuleren.
 3. Indien de gebruiksovereenkomst door VAKSPECIALIST om ongeacht welke reden wordt opgezegd, dan is Totaalonder1dak onherroepelijk gerechtigd om voor nog lopende en niet uitgevoerde werkzaamheden de overeenkomst tot werkzaamheden namens VAKSPECIALIST per direct op te zeggen en KLANT/OPDRACHTGEVER daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Totaalonder1dak heeft het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKSPECIALIST te staken als deze meer dan een maand geen klusaanvragen accepteert. Op verzoek van de VAKSPECIALIST kan de toezending ieder moment weer hervat worden.
 5. Totaalonder1dak heeft verder het recht de toezending van klusaanvragen aan de VAKSPECIALIST te staken indien:
 6. a) een KLANT/OPDRACHTGEVER zich meermalen heeft beklaagd over de door VAKSPECIALIST verrichte werkzaamheden
 7. b) het gemiddelde van de KLANT/OPDRACHTGEVER beoordelingen voor VAKSPECIALIST uitkomt onder de norm die Totaalonder1dak stelt van tenminste 3,5 sterren op basis van een 5 sterren systeem
 8. c) VAKSPECIALIST zich niet houdt aan de afspraken zoals opgeschreven in deze Algemene Voorwaarden. Verwijdering van het platform betekent nog steeds dat alle genoemde artikelen van toepassing zijn.
 9. d) zich andere omstandigheden voordoen die naar oordeel van Totaalonder1dak onacceptabel zijn
12 SLOTBEPALINGEN
 1. De VAKSPECIALIST gaat ermee akkoord dat Totaalonder1dak tijdens de looptijd van de gebruiksovereenkomst met de VAKSPECIALIST en tot zes maanden erna per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de aanbiedingen op het PLATFORM te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid over aanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden en samenwerkingsaanbiedingen.
 2. De VAKSPECIALIST heeft gedurende de looptijd van de samenwerking het recht andere opdrachten voor niet via Totaalonder1dak verkregen KLANT/OPDRACHTGEVER uit te voeren, ook zonder dat Totaalonder1dak hiervan op de hoogte is.
 3. De partijen zijn verplicht de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. De VAKSPECIALIST gebruikt de persoonsgegevens van de KLANT/OPDRACHTGEVER die in het kader van een boekingsaanvraag met hem worden gedeeld, uitsluitend voor de nakoming van de betreffende gesloten overeenkomst tot werkzaamheden tussen KLANT/OPDRACHTGEVER en Totaalonder1dak.
 4. Totaalonder1dak en de VAKSPECIALIST behandelen gegevens van KLANT/OPDRACHTGEVER en procedures, door de partijen te leveren diensten en de commissie (ook na beëindiging van de samenwerking) streng vertrouwelijk, indien en voor zover ze niet conform wettelijke voorschriften of contractuele afspraken verplicht zijn respectievelijk het recht hebben deze te delen.
 5. Totaalonder1dak behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De voorwaarden worden bij iedere klusaanvraag beschikbaar gesteld aan de VAKSPECIALIST door middel van een link. Indien de VAKSPECIALIST niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.
 6. Het Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL66INGB0007288867 ING Bank ten name van Totaalonder1dak te Leeuwarden.
 2. Betalingscondities met betalingstermijnen: Afhankelijk van de grootte en duur van de uitvoering van de opdracht geldt: 1: 50% bij acceptatie van de opdracht via offerte; 2: 50% binnen 7 dagen na oplevering.
 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van TotaalOnder1Dak op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. TotaalOnder1Dak is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
 4. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. TotaalOnder1Dak is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
 6. De rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en TotaalOnder1Dak kennis te nemen. TotaalOnder1Dak blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.
Wij gebruiken de betalingsvoorwaarden van e-Legal incasso advocaten