Klachtenprocedure Energie

Wil je de Klachtenprocedure downloaden? Klik dan hier

A. Procedure

 1. Een opmerking of klacht
  Wij zijn TotaalOnder1Dak. Wij zijn tussenpersoon in energieverkoop. Dat betekent dat we voor u bestaande energieaanbieders vergelijken en op zoek gaan naar een passend aanbod. Wij zijn er als organisatie bij gebaat onze diensten, producten en service zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze klanten en overige relaties. Daarom horen wij het graag als er iets in onze dienstverlening niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen en ten tweede zodat wij onze procedures zo nodig kunnen bijsturen om onze dienstverlening te blijven verbeteren.
 2. Klacht indienen
  U kunt een klacht indienen:
   Via ons online klachtenformulier; https://totaalonder1dak.nl/contact
   Door contact op te nemen met onze klantenservice op 0588080050 (tijdens kantooruren) of via [email protected]
   Of door een brief te sturen naar: Ossekop 3-b, 8911LE Leeuwarden
 3. Behandeling
  Wij hanteren bij klachten de volgende procedure. Ieder signaal wordt in behandeling genomen. We gaan allereerst na of er sprake is overtreding van wet- en regelgeving of fatsoensnormen. Deze analyse maakt onze klantenservice door het naluisteren van een eventuele gespreksopname(s), door een gesprek met de verkoopmedewerker en door de analyse van uw klacht.
  Op basis hiervan maakt de medewerker een afweging:

a. Terechte klacht – Er is sprake van een overtreding van wet- en regelgeving en de fatsoensnorm. Wij zoeken een passende oplossing met u:
Berisping van de medewerker
– Annulering van de overeenkomst
– Een andere vorm van compensatie

b. Uiting van ongenoegen – Geen overtreding van wet en regelgeving
Wij zullen ons best doen om toch met u tot een passende oplossing te komen.
U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na binnenkomst een eerste reactie.

 1. Registratie en rapportage
  TotaalOnder1Dak registreert alle signalen. Deze worden gedurende vijf jaar bewaard, tenzij er een tussentijds verzoek tot verwijdering wordt ingediend. Er vindt op geaggregeerd niveau rapportage plaats op basis van de gegevens die met betrekking tot de meldingen zijn opgeslagen.

B. Klachtenformulier
Hieronder verstrekken wij een klachtenformulier:

Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over onze dienstverlening. Houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met het volgende:


Beschrijf uw klacht zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk. Zo horen we graag wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden, wie u gesproken heeft en of u een overeenkomst bent aangegaan. Houd bijvoorbeeld een klant of offertenummer bij de hand.


Stuur kopieën van documenten mee – bijvoorbeeld een offerte of overeenkomst.

Invullen en verzenden
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De informatie die u ons verstrekt, gebruiken wij voor het in behandeling nemen van uw klacht en om onze dienstverlening te analyseren. U leest hier meer over in onze privacy statement.

C. Interne instructie klachtenafhandeling

Klachten zijn een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
o de kwaliteit van het functioneren van de organisatie;
o de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie;
o het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van TotaalOnder1Dak heeft.

Uitgangspunten
Centraal bij het afhandelen van een klacht staan:
o snelle behandeling en herstel van fouten;
o duidelijke informatie over het betreffende onderwerp;
o respect en openheid;
o hulpvaardigheid.

Betrokken personen/afdelingen
 Degene die de klacht indient is de MELDER.
 Een klacht kan binnenkomen op diverse plekken; receptie, Klachtenbehandeling, directie, afdelingsmanagers, medewerkers. Degene die de klacht ontvangt is de ONTVANGER.
 Klachten per e-mail, post en telefoon worden behandeld door de Klachtenbehandelaar. Klachten of negatieve opmerkingen op sociale media worden afgehandeld door de klachtenbehandelaar. Inhoudelijke of complexe vragen/klachten worden doorgestuurd naar de afdeling, functie of manager alwaar de klacht betrekking op heeft. (= BEHANDELAAR)
 De ONTVANGER zorgt dat de klacht direct doorgespeeld wordt naar de juiste BEHANDELAAR

Registratie van de klacht
De ONTVANGER registreert de klacht direct in de klachtenmap, voorzien van de volgende informatie:
 Naam ONTVANGER
 Datum registratie
 Hoe is de klacht binnen gekomen,
 NAWTE-gegevens MELDER
 Datum melding
 Aard van de klacht
 Naam BEHANDELAAR
 Datum doorsturen klacht naar BEHANDELAAR
Documenten en correspondentie die ontstaan tijdens de afhandeling worden digitaal opgeslagen in de corresponderende map/systeem.

De BEHANDELAAR registreert in de klachtenmap:
 datum terugkoppeling naar MELDER
 status gesloten/open
 datum afsluiting klacht
 korte beschrijving klacht
 samenvatting van wijze van afhandeling,
 eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaling

Termijn van afhandeling
TotaalOnder1Dak probeert telefonische vragen direct te beantwoorden, of indien nodig, zo snel mogelijk de persoon die de klacht heeft ingediend, terug te (laten) bellen.
Vragen die binnenkomen via het klachtenformulier, e-mail of per brief, beantwoorden wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na binnenkomst. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de klacht, beantwoorden onze klantenservicemedewerkers de klacht zelf, of zorgen zij ervoor dat een andere medewerker reageert.
De klant mag verwachten dat TotaalOnder1Dak de voortgang van de afhandeling nauwkeurig bewaakt; dit moet de klant ook als zodanig ervaren.

Rapportage
Onze organisatie stelt een klachtenrapportage op. Daarin is inzichtelijk het aantal gemelde klachten per maand (datum registratie is leidend), de aard van de klachten en de status van de klacht (ontvankelijk/niet-ontvankelijk en open/gesloten). De klachtenrapportage wordt 1x per maand besproken en geëvalueerd door de organisatie.

Bewaartermijn
Klachten worden gedurende vijf jaar bewaard, tenzij er een tussentijds verzoek tot verwijdering wordt ingediend.