PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT
Bij TotaalOnder1Dak BV. hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen
waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte
persoonsgegevens en de manier waarop wij de privacy waarborgen.
Contactgegevens:
Website: www.totaalonder1dak.nl
Adres: Ossekop 3 B
Postcode: 8911 LE , Leeuwarden
Email: info@totaalonder1dak.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten te kunnen
verrichten en om met u te kunnen communiceren. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf of door
een derde met uw toestemming aan ons verstrekt. Via onze website verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam / naam van uw werkgever
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige door u in uw bericht vermelde persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:
– het via onze website contact met u onderhouden.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers. Als u vragen heeft
over de verwerking van uw persoonsgegevens in opdracht van onze opdrachtgever verzoeken wij u
daarover contact op te nemen met onze opdrachtgever. Zonder toestemming van onze
opdrachtgever mogen wij uw persoonsgegevens niet wijzigen of verwijderen.

Onze website, www.totaalonder1dak.nl

Bij de werking van onze website denken we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische
cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies worden bij het eerste
bezoek aan onze website als een klein tekstbestand opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u hebben daardoor geen gevolgen
voor uw privacy.
Via de instellingen van de gebruikte browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het
ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het
verwijderen of weigeren van cookies kan echter wel afbreuk doen aan het gebruiksgemak van de
website.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij na het moment dat u ze
aan ons heeft verstrekt gedurende twee jaar.
De persoonsgegevens die wij in opdracht van onze opdrachtgevers verwerken, bewaren wij zolang
wij daartoe op grond van de met onze opdrachtgever gesloten overeenkomst gehouden zijn.
Om aan onze verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen, bewaren wij onze
financiële administratie, en de daarin opgenomen persoonsgegevens 7 jaar of zoveel langer als de
belastingdienst vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens

TotaalOnder1Dak heeft de onderstaande maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te
gaan.
computersystemen en servers zijn altijd up-to-date en voorzien van de laatste beveiligingspatches,
persoonsgegevens worden zoveel mogelijk via beveiligde kanalen verzonden,
het aantal medewerkers dat toegang heeft tot persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
de medewerkers die inzage hebben in persoonsgegevens zijn gebonden aan geheimhouding van
persoonsgegevens,
Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan
contact met ons worden opgenomen via info@totaalonder1dak.nl. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk
onderzoeken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan
anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij
verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat onze partners hetzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
benoemde organisatie, te versturen.
Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van
gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens
kunnen worden gestuurd naar: info@totaalonder1dak.nl Wij zullen deze zo snel mogelijk in
behandeling nemen.
Als uw verzoek of bezwaar betrekking heeft op persoonsgegevens die wij in opdracht van onze
opdrachtgever verwerken, zullen wij uw verzoek en/of bezwaar naar onze opdrachtgever doorsturen
en hen vragen daarop te reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ook van u afkomstig is,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren binnen vier weken, op een verzoek. Zodra de verzochte acties zijn afgerond verwijderen wij
deze gegevens weer.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen
de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat
gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon
jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat
een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt,
neem dan contact met ons op via info@totaalonder1dak.nl zodat wij de betreffende gegevens
kunnen verwijderen.

Locatie van de verwerking

Wij, en de partijen die wij daarvoor inschakelen, verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de
Europees Economische Ruimte (EER).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvormingsproces aan de hand van
persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

TotaalOnder1Dak B.V.

Scroll naar top